SAKURA SILKEN TOFU

SAKURA SILKEN TOFU
嫩滑豆腐

RM2.69

SAKURA SILKEN TOFU
嫩滑豆腐

RM2.69

300g +/- per pkt 

Quantity